drukuj

2008-11-26 11:38:42

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy


Referent ds. pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy

Ogłoszenie Nr 12/2008 z dnia 24.11.2008r
Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu
Dyrektor
Poszukuje kandydatów na stanowisko: Referent ds. pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy
w Dziale Usług Instrumentów Rynku Pracy i Rozwoju Zasobów Ludzkich
Wymiar etatu : 1
Główne obowiązki:
Realizacja zadań wynikająca z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415) między innymi w zakresie: 
 -   Udzielanie pomocy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
 -    Prowadzenie zajęć aktywizacyjnych;  
 -    
Prowadzenie warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy.
Wykształcenie:
Wyższe (preferowane pedagogiczne, psychologiczne)
Wymagania konieczne:       
-    
znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415) i rozporządzeń wykonawczych,,        
-   
umiejętność redagowania pism,     
-  
umiejętność obsługi komputera poparta oświadczeniem kandydata lub zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia       
-  
obywatelstwo polskie,    
-  niekaralność                                                                                              
Wymagania pożądane:,
-   zdolność samodzielnego myślenia,     
-  
komunikatywność,    
-  
dokładność, 
-  
umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,      
-  
umiejętność negocjacji,      
-  
umiejętność pracy w zespole,,      
-  
podstawowa znajomość dotycząca przepisów KPA i KC,   
-  
umiejętność prowadzenia zajęć grupy osób.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:   
-  
kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego, 
 -  
kopie dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia,     
 -  
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),      
-  
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
-  
kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,   
-  
kopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia i kursy,    
-  
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,   
-  
życiorys i list motywacyjny.
Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w terminie do: 08.12.2008 r.
w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu
ul. Metalowa 7, pok. 10 I piętro z dopiskiem na kopercie ”Oferta Nr 12/2008"
Inne informacje:
Zatrudnienie na czas określony.Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy. Będą do odebrania w Powiatowym Urzędzie Pracy przez okres 7 dni od ogłoszenia wyników wyboru a nieodebrane w tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: