drukuj

2011-01-12 13:53:46

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Lider Klubu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu

ul. Metalowa 7

26-500 Szydłowiec

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 Lider Klubu Pracy - 1 miejsce pracy

  w Centrum Aktywizacji Zawodowej

Wymiar czasu pracy - pełny etat


Umowa o pracę na czas określony


 

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku:


a) wykształcenie minimum średnie,

b) obywatelstwo polskie lub kandydat wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań,

c) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

d) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) co najmniej 6 miesięczny staż pracy na równorzędnym lub podobnym  stanowisku pracy2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:


a) znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktów wykonawczych,

b) odbyte szkolenie dla liderów klubu pracy,

c) umiejętność obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i urządzeń audiowizualnych,

d) umiejętność nawiązywania współpracy i kontaktów interpersonalnych, łatwość wypowiadania się, kreatywność, odpowiedzialność,

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:


a) prowadzenie  szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,

b) organizowanie i realizacja zajęć aktywizacyjnych,

c) indywidualne konsultacje w celu wspierania osób w działaniach  skierowanych na poszukiwanie pracy,

d) prowadzenie dokumentacji pracy lidera klubu pracy

    
4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:


a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e) kserokopie świadectw pracy,

f) kserokopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i  o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

h) deklaracja kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

i) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np : posiadane kursy i szkolenia,  opinie i referencje,

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Poza informacjami zawartymi w ogłoszeniu innych informacji się nie udziela.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu ul. Metalowa 7 pok. 22  lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko  lidera klubu pracy w terminie do dnia 24 stycznia 2011 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.5.
Inne informacje:

a) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

b) Dokumenty osób, które się nie zakwalifikowały będą odbierane osobiście przez zainteresowanych w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników wyboru a po upływie tego terminu komisyjnie niszczone.

 

                 Dyrektor

                 Powiatowego Urzędu Pracy

                 w Szydłowcu

Szydłowiec, dn. 12.01.2011r.                             Tadeusz Piętowski

 

 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: