drukuj

2011-11-22 11:47:02

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Inspektor

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu
ul. 1 Metalowa 7
26-500 Szydłowiec

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektor - 1 miejsce pracy

w Centrum Aktywizacji Zawodowej


Wymiar czasu pracy - pełny etat

Umowa o pracę na czas określony


1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku:

a) wykształcenie wyższe magisterskie,


b) obywatelstwo polskie lub kandydat wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań,


c) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,


d)brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


e)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,


f)znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktów wykonawczych w zakresie:


• organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne,

• organizowanie prac społecznie - użytecznych,

g)co najmniej rok stażu pracy na równorzędnym lub podobnym stanowisku pracy,


h)umiejętność nawiązywania współpracy i kontaktów interpersonalnych,


i)umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku.


2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:


a) umiejętność obsługi komputera w zakresie środowiska Windows,


b) znajomość obsługi Systemu Informatycznego SYRIUSZ Std,


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:


a) weryfikacja wniosków o organizację prac interwencyjnych,robót publicznych, prac społecznie użytecznych, refundację składek ZUS,


b) przygotowywanie umów w sprawie organizacji prac interwencyjnych, robót

publicznych, prac społecznie użytecznych, refundację składek ZUS,

c) weryfikacja osób bezrobotnych kierowanych do pracy w ramach w/w umów,


d)dokonywanie rozliczeń finansowych w ramach zawartych umów o organizację prac interwencyjnych , robót publicznych prac społecznie użytecznych, refundację składek ZUS ,


e) prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości w/w zakresie


4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:


a) życiorys (CV),


b)list motywacyjny,


c)kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,


d)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,


e)kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe( świadectwa pracy ,zaświadczenia),


f)kserokopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,


g)oświadczenie kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.:


• o korzystaniu z pełni praw publicznych

• o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

h)oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,


i)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np : posiadane kursy i szkolenia, opinie i referencje,


Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Poza informacjami zawartymi w ogłoszeniu innych informacji się nie udziela.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „ PUP Szydłowiec - nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor". Dokumenty należy składać w godzinach urzędowania tj. od 7 30 do 15 30 w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu przy ul. Metalowej 7 pok. 22 lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy. Termin składania dokumentów upływa z dniem 02 grudnia 2011r. o godz. 15 30 .
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Inne informacje:

1) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefoniczni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

2) Dokumenty osób, które się nie zakwalifikowały będą odbierane osobiście przez zainteresowanych w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników wyboru a po upływie tego terminu komisyjnie niszczone.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szydłowcu

Tadeusz Piętowski

Szydłowiec, dn. 22.11.2011r.

 

 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: