drukuj

2012-01-11 11:33:09

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Specjalista do spraw rozwoju zawodowego

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu
ul. Metalowa 7
26-500 Szydłowiec

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Specjalista do spraw rozwoju zawodowego - 1 miejsce pracy

w Centrum Aktywizacji Zawodowej


Wymiar czasu pracy - pełny etat

Umowa o pracę na czas określony


1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku:

a) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane prawnicze, administracyjne, ekonomiczne.


b) obywatelstwo polskie lub kandydat wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań,


c) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,


d) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,


f) znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktów wykonawczych w zakresie:


• inicjowania i organizacji szkoleń, finansowania studiów podyplomowych.


g) co najmniej rok stażu pracy na równorzędnym lub podobnym stanowisku pracy,


h) umiejętność nawiązywania współpracy i kontaktów interpersonalnych,


i) umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku.


2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a) umiejętność obsługi komputera w zakresie środowiska Windows,


b) znajomość obsługi Systemu Informatycznego SYRIUSZ Std,


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:

a) przygotowywanie, upowszechnianie materiałów o szkoleniach w formie drukowanej i elektronicznej z wykorzystaniem stron internetowych,

b) współpraca z pracodawcami krajowymi i zagranicznymi, instytucjami szkoleniowymi, egzaminacyjnymi, organizatorami studiów podyplomowych i instytucjami dialogu społecznego,

c) sporządzanie listy zawodów i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy,

d) sporządzanie wykazu potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy ,

e) planowanie środków finansowych na udzielenie pomocy osobom
uprawnionym,

f) sporządzanie i upowszechnianie planu szkoleń,

g) sporządzanie umów z wybraną instytucją szkolącą.

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

f) zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,

g) kserokopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

h) oświadczenie kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.:

• o korzystaniu z pełni praw publicznych

• o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

i) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

j) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np : posiadane kursy i szkolenia, opinie i referencje,


Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Poza informacjami zawartymi w ogłoszeniu innych informacji się nie udziela.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „ PUP Szydłowiec - nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista do spraw rozwoju zawodowego". Dokumenty należy składać w godzinach urzędowania tj. od 7 30 do 15 30 w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu przy ul. Metalowej 7 pok. 22 lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy. Termin składania dokumentów upływa z dniem 23 stycznia 2012r. o godz. 15 30 .

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Inne informacje:

1) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
2) Dokumenty osób, które się nie zakwalifikowały będą odbierane osobiście przez zainteresowanych w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników wyboru a po upływie tego terminu komisyjnie niszczone.

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Szydłowcu

 Tadeusz Piętowski

Szydłowiec, dn. 11.01.2012

 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: