drukuj

2013-04-22 14:37:23

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowiska pracy


Specjalista do spraw rozwoju zawodowego

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu
ul. Metalowa 7
26-500 Szydłowiec
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Specjalista do spraw rozwoju zawodowego - 1 miejsce pracy

w Centrum Aktywizacji Zawodowej

Wymiar czasu pracy - pełny etat

Umowa o pracę na czas określony

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku:

a) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane prawnicze, administracyjne, ekonomiczne.

b) obywatelstwo polskie lub kandydat wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań,
c) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
d) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktów wykonawczych w zakresie:
• standardów usług rynku pracy,
• inicjowania i organizacji szkoleń, finansowania studiów podyplomowych.
f) doświadczenie zawodowe minimum 2 lata
g) co najmniej rok stażu pracy na równorzędnym lub podobnym stanowisku pracy,
h) umiejętność nawiązywania współpracy i kontaktów interpersonalnych,
i) umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku.


2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a) umiejętność obsługi komputera w zakresie środowiska Windows,

b) znajomość obsługi Systemu Informatycznego SYRIUSZ Std,


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:


a) przygotowywanie, upowszechnianie materiałów o szkoleniach w formie drukowanej i elektronicznej z wykorzystaniem stron internetowych,

b) współpraca z pracodawcami krajowymi i zagranicznymi, instytucjami szkoleniowymi, egzaminacyjnymi, organizatorami studiów podyplomowych i instytucjami dialogu społecznego,
c) sporządzanie listy zawodów i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy,
d) sporządzanie wykazu potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy ,
e) planowanie środków finansowych na udzielenie pomocy osobom uprawnionym,
f) sporządzanie i upowszechnianie planu szkoleń,
g) sporządzanie umów z wybraną instytucją szkolącą.

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
f) kserokopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
g) oświadczenie kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.:

  • o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
i) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np : posiadane kursy i szkolenia, opinie i referencje,

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Poza informacjami zawartymi w ogłoszeniu innych informacji się nie udziela.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „ PUP       Szydłowiec - nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista do spraw rozwoju zawodowego". Dokumenty należy składać w godzinach urzędowania tj. od 7 30 do 15 30 w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu przy ul. Metalowej 7 pok. 22 lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy. Termin składania dokumentów upływa z dniem 2 maja 2013r. o godz. 15 30 . Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Inne informacje:

  1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
  2. Dokumenty osób, które się nie zakwalifikowały będą odbierane osobiście przez  zainteresowanych w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników wyboru a po upływie tego terminu komisyjnie niszczone.

 

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szydłowcu

Tadeusz Piętowski

Szydłowiec, dn. 22.04.2013r.

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie.jpg 2013-04-22 14:37:00 Gwarek Dominik
 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: