drukuj

2009-02-06 18:46:32

Komunikat dotyczący zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu informuje, iż od dnia 1 lutego 2009 r. obowiązuje zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( ustawa zmieniająca : Dz.U.Nr 6 poz.33 z 2009 r. ) m.in. w zakresie:


 

1) Obowiązku dokumentowania przez osoby bezrobotne (z prawem oraz bez prawa do zasiłku) niezdolności do pracy wskutek choroby, z wyjątkiem leczenia w zamkniętych ośrodkach odwykowych, na druku ZUS ZLA. Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy /art.80 ust.2 ustawy/,


2)
3) Braku gotowości do pracy ( związany z pobytem za granicą lub inną sytuacją ), który nie powoduje utraty statusu bezrobotnego o ile trwa krócej niż 10 dni i o zamiarze pozostawania w takiej sytuacji bezrobotny powiadomi PUP. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego braku gotowości do pracy nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego / art.75 ust.3 /,


 

4) Utraty statusu bezrobotnego m.in. w sytuacji: / art.33 ust.4 /


- odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu następuje od dnia odmowy na okres: 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy /art.33 ust.4 pkt 3 /,


 

- pozostawania w sytuacji niezdolności do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez okres 90 dni ( do okresu 90 dni zalicza się okresy niezdolności jeżeli przerwy między kolejnymi okresami wynosi mniej niż 30 dni )pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia 90-dniowego okresu / art33 ust.4 pkt 9 /


 
5) Utraty statusu poszukującego pracy w przypadku osoby, która: /art. 33 ust. 4a /

 

1) nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie,

2) nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony miedzy poszukującym pracy a urzędem, i nie powiadomił w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa,

3) nie podjęła albo przerwała indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, przygotowanie zawodowe dorosłych, uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpiła do egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnienia lub tytułu zawodowego, /dot. poszukujących pracy wymienionych w art. 43 ust.1/

4) złożył wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy

.

P Pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni odpowiednio:
- po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy,
- od dnia niestawiennictwa,
- od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia o którym mowa w pkt 3 i 4)

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ustawa_nowa.doc 2009-02-06 18:48:29 Gwarek Dominik
 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: