drukuj

2014-01-08 15:01:04

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy


Doradca zawodowy - 2 miejsca pracy w Centrum Aktywizacji ZawodowejPowiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu

ul. Metalowa 7
26-500 Szydłowiec

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Doradca zawodowy - 2 miejsca pracy
w Centrum Aktywizacji Zawodowej


Wymiar czasu pracy - pełny etat

Umowa o pracę na czas określony

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku:

a) wykształcenie wyższe,
b) obywatelstwo polskie lub kandydat wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań,
c) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
d) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktów wykonawczych w zakresie:
• standardów usług rynku pracy.
f) doświadczenie zawodowe minimum 2 lata w tym co najmniej rok na stanowisku doradcy zawodowego,
g) umiejętność nawiązywania współpracy i kontaktów interpersonalnych,
h) umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:


a) umiejętność obsługi komputera w zakresie środowiska Windows,
b) znajomość obsługi Systemu Informatycznego SYRIUSZ Std,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które prowadzony jest nabór: 

a) Realizacja zadań ustawowych Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie doradztwa zawodowego,
b) Weryfikacja osób bezrobotnych kierowanych do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) Bezpośrednie kontakty z osobą zainteresowaną w celu przedstawienia propozycji pomocy ,
d) Bezpośredni kontakt z pracodawcą w celu pomocy w naborze pracowników ,
e) Przedstawianie bezrobotnemu lub poszukującemu pracy propozycji pomocy w ramach doradztwa zawodowego,
f) Organizacja spotkań z pracodawcami,
g) Prowadzenie rozliczeń i sprawozdawczości zgodnie z zakresem zadań stanowiskowych.

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
f) kserokopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
g) oświadczenie kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.:
• o korzystaniu z pełni praw publicznych
• o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
i) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np : posiadane kursy i szkolenia, opinie i referencje,

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Poza informacjami zawartymi w ogłoszeniu innych informacji się nie udziela.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „ PUP Szydłowiec - nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Doradca Zawodowy". Dokumenty należy składać w godzinach urzędowania tj. od 7 30 do 15 30 w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu przy ul. Metalowej 7 pok. 22 lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy. Termin składania dokumentów upływa z dniem 20 stycznia 2014r. o godz. 15 30 .
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Inne informacje:

1) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
2) Dokumenty osób, które się nie zakwalifikowały będą odbierane osobiście przez zainteresowanych w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników wyboru a po upływie tego terminu komisyjnie niszczone.

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Szydłowcu

Tadeusz Piętowski

Szydłowiec, dn. 08.01.2014r.

 


Projekt „LEPSZE JUTRO IV” realizowany w ramach Priorytetu VI, Działania 6.1 Podziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  współfinansowany  do 85% przez   Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


 

 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: