drukuj

2009-04-06 10:58:04

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Doradca Zawodowy - Stażysta

 
OGŁOSZENIE Nr 2/2009 z dnia 06.04.2009r.

O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE.


Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze
w Powiatowym Urzędzie Pracy 

Nazwa stanowiska pracy: DORADCA ZAWODOWY – STAŻYSTA 
Umowa o pracę na czas określony w wymiarze pełnego etatu – 2 stanowiska.

I.  Oferty na w/w stanowisko mogą składać osoby, które:

1.       Posiadają obywatelstwo polskie lub wykażą się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań
2.       Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
3.       Posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
4.       Posiadają wykształcenie wyższe
5.       Nie były karane za przestępstwo popełnione umyślnie,
6.       Cieszą się nieposzlakowaną opinią.        

II. Wymagania niezbędne:

1.     Znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi dotyczącymi prowadzenia standardów usług rynku pracy,
2.    Podstawowa znajomość przepisów Kodeksu Pracy
3.  Znajomość lokalnego rynku pracy,
4.    Znajomość obsługi komputera,
5.    Umiejętność analizowania zjawisk zachodzących na rynku pracy,

6.    Łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich i prowadzenia rozmów
        

III. Wymagania dodatkowe:

1.      Znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego organów
2.     Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
3.      Łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich i prowadzenia rozmów,
4.      Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
5.      Umiejętność radzenia sobie ze stresem,
6.      Minimum 6 miesięczny staż pracy na równorzędnym lub podobnym stanowisku pracy,
7.      Umiejętność pracy w zespole. 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

1.     
Udzielanie porady indywidualnej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy,

2.      Udzielanie porady w formie grupowej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy, zwanej dalej „poradą grupową”,
3.      Udzielanie informacji zawodowej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy,
4.      Udzielanie informacji zawodowej grupie bezrobotnych lub poszukujących pracy,
5.      Udzielenie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy,

V. Wymagane dokumenty podpisane i poświadczone za zgodność przez osobę składającą:
1.   List motywacyjny i szczegółowe CV,
2.   Kopia dokumentów potwierdzających  wykształcenie,
3.   Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
4.   Kopia dowodu osobistego,
5.   Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do  celów rekrutacji,
6.  Oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełnienia wymagań określonych w pkt. I pkt 2 i 5, a w przypadku osoby wybranej- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
7. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku urzędniczym.

 

VI. Termin składania dokumentów: Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu ul. Metalowa 7, pok. 10 I piętro z dopiskiem na kopercie ”Oferta Nr 2/2009”, lub przesłać drogą pocztową do Powiatowego Urzędu Pracy , 25-500 Szydłowiec, ul. Metalowa 7 w terminie do dnia 16 kwietnia 2009r. ( decyduje data wpływu do urzędu). Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych lub wpłyną po dniu 16 kwietnia 2009r. nie będą rozpatrywane. 

VII. Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani pod względem formalnym zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy. Będą do odebrania w Powiatowym Urzędzie Pracy przez okres  14 dni od daty ogłoszenia wyników wyboru a po jego upływie komisyjnie zniszczone.Projekt „LEPSZE JUTRO II” realizowany w ramach Priorytetu VI, Działania 6.1 Podziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  współfinansowany  do 85% przez   Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: