drukuj

2015-11-16 14:01:30

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”


Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu informuje, iż rozpoczyna wdrażanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Podziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu: 2 014 100,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 697 500,00zł

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).

Grupa docelowa – 240 osób (K i M) młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Szydłowcu (zakwalifikowanych do II profilu pomocy), w tym należących do kategorii NEET, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych oraz niepełnosprawnych w tej grupie.

Zgodnie z zapisami POWER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo)
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

W procesie dla osób przystępujących do projektu będzie udzielane:

  • osobom poniżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji
  • osobom powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu

Realizowane będą następujące działania: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, prace interwencyjne, przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, staż, szkolenie, bon na zasiedlenie.

(szczegółowe informacje dotyczące możliwości udziału w projekcie uzyskają Państwo u przypisanego doradcy klienta)

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie.

 

 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: