drukuj

2015-07-30 13:38:38

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy


Referent - 1 miejsce pracy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu

ul. Metalowa 7

26-500 Szydłowiec

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent - 1 miejsce pracy

w Dziale Finansowo-Księgowym

 

Wymiar czasu pracy – pełny etat (stanowisko współfinansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego )

Umowa o pracę na czas określony

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku:

a) wykształcenie minimum średnie ekonomiczne

b) obywatelstwo polskie lub kandydat wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań,

c) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

d) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

e) znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktów wykonawczych, ustawy o rachunkowości i finansach publicznych,

f) doświadczenie zawodowe minimum 1 rok w zakresie księgowości,

g) umiejętność nawiązywania współpracy i kontaktów interpersonalnych,

h) umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku.

 2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a) mile widziane doświadczenie w zakresie finansowego rozliczania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

b) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

c) obowiązkowość, terminowość, samodzielność, dyskrecja, otwartość, asertywność, punktualność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samokontrola.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:

Finansowa realizacja działań projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.    

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kserokopia dokumentu ukończenia szkoły średniej lub wyższej,

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

f) kserokopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

g) oświadczenie kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.:

  • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

i) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np. : posiadane kursy i szkolenia, opinie i referencje.

 

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Poza informacjami zawartymi w ogłoszeniu innych informacji się nie udziela.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „ PUP Szydłowiec – nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent”. Dokumenty należy składać w godzinach urzędowania tj. od 7 30 do 15 30 w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu przy ul. Metalowej 7 pok. 22 lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy. Termin składania dokumentów upływa z dniem 10.08.2015r. o godz. 15 30 .

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

5. Inne informacje:

a) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

b) Dokumenty osób, które się nie zakwalifikowały będą odbierane osobiście przez zainteresowanych w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników wyboru a po upływie tego terminu komisyjnie niszczone.

 

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Szydłowcu

Tadeusz Piętowski

 

 

Szydłowiec, dn. 30.07.2015r.

 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: