drukuj

2015-08-31 07:57:52

Nabór wniosków


Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu informuje, iż posiada środki na Refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, zarejestrowanych w PUP w Szydłowcu dla których ustalono I lub II profil pomocy i które należą do jednej z poniżej wymienionych grup:

- osoby o niskich kwalifikacjach ( osoby z wykształceniem co najwyżej średnim),

- osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w tut. Urzędzie nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy),

- osoby powyżej 50 roku życia,

- osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,

- kobiety

 

Zapraszamy pracodawców/przedsiębiorców!!

do składania wniosków na w/w formę w szczególności dotyczących białych lub zielonych miejsc pracy(wnioski dostępne są na stronie www.pup.szydlowiec.pl).

 

Szczegółowych informacji dotyczących wniosków udziela P. Helena Wilińska pok. 20 tel. 48 617-12-88 (wew. 41), natomiast dotyczących realizacji projektu P. Agnieszka Wolińska pok. 15 (I piętro) tel. 48 617-12-88 (wew. 36).

 

 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: