drukuj

2015-12-14 09:11:25

Zapotrzebowanie na środki KFS na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2016 roku.


 

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu przygotowuje szacunkowe zapotrzebowanie na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2016 na kształcenie ustawiczne pracowników oraz pracodawców.

 

Zgodnie z 69 a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.) tutejszy urząd pracy przewiduje finansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

 

I. Priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2016:

 1. Wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach
  lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 3. Wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150 f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

II. Środki KFS można przeznaczyć na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy:

 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

 

Pracodawca – to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego (art. 69b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.).

Wniosek może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać: 

 • bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo
 • podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Pracodawca na podstawie złożonego wniosku, może otrzymać środki na sfinansowanie:

 1. do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 2. do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia
  w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza
  2 mln. EUR).

 

Środki KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 

Pracodawcy zainteresowani otrzymaniem wsparcia na kształcenie ustawiczne w ramach Krajowego Funduszu Społecznego proszeni są o wypełnienie dołączonego zapotrzebowania i przesłanie do tut. Urzędu mailem na adres wasz@praca.gov.pl lub faksem (48) 617-18-74 najpóźniej do dnia 21.12.2015 r.

Szczegółowych informacji nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielają specjaliści ds. rozwoju zawodowego - pok. 13 tut. Urzędu, tel. (48)617-11-73.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik DRUK -Zapotrzebowanie dot. KFS.docx 2015-12-14 09:12:01 Gwarek Dominik
 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: