drukuj

2016-04-13 10:48:11

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy


Inspektor - 1 miejsce pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu

ul. Metalowa 7

26-500 Szydłowiec

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 Inspektor - 1 miejsce pracy

w Dziale Finansowo - Księgowym

Wymiar czasu pracy – pełny etat

Umowa o pracę na czas określony

 

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku:

a) wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne lub administracyjne,

b) obywatelstwo polskie lub kandydat wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań,

c)pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

d) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktów wykonawczych, ustawy o rachunkowości i finansach publicznych.

f) doświadczenie zawodowe minimum 2 lata,

g) umiejętność nawiązywania współpracy i kontaktów interpersonalnych,

h) umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a) mile widziane odbyte szkolenia w zakresie rachunkowości,

b) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

c) dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi Systemu Informatycznego SYRIUSZ Std,

d) dokładność, terminowość, dyskretność, umiejętność pracy w zespole komunikatywność, samokontrola.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:

a) prowadzenie wydzielonych zadań w pełnej księgowości w zakresie wydatków i dochodów budżetowych urzędu,

b) prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości w/w zakresie

     

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

f) kserokopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

g) oświadczenie kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.:

  • o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

i) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np : posiadane kursy i szkolenia, opinie i referencje,

 

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie  mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Poza informacjami zawartymi w ogłoszeniu innych informacji się nie udziela.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym  i dopiskiem: „ PUP Szydłowiec – nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor”. Dokumenty należy składać w godzinach urzędowania tj. od 7 30 do 15 30 w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu przy  ul. Metalowej 7 pok. 22  lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy. Termin składania dokumentów upływa z dniem  25.04. 2016r. o godz. 15 30 .

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia  osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

 

5. Inne informacje:

1) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

2) Dokumenty osób, które się nie zakwalifikowały będą odbierane osobiście przez zainteresowanych w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników wyboru a po upływie tego terminu komisyjnie niszczone.

 

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Szydłowcu

Tadeusz Piętowski

Szydłowiec, dn. 13.04.2016r.                                 

 

 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: