drukuj

2016-09-08 13:08:20

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu


Specjalista ds. rejestracji - 1 miejsce pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu

ul. Metalowa 7

26-500 Szydłowiec

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista ds. rejestracji - 1 miejsce pracy 

w Dziale Ewidencji Świadczeń i Informacji 

Wymiar czasu pracy – pełny etat

Umowa o pracę na czas określony

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku:

a) wykształcenie średnie,

b) obywatelstwo polskie lub kandydat wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań,

c) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

d) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktów wykonawczych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego .

f) doświadczenie zawodowe minimum 2 lata,

g) umiejętność nawiązywania współpracy i kontaktów interpersonalnych,

h) umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku.

 2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

b) dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi Systemu Informatycznego SYRIUSZ Std,

c) dokładność, terminowość, dyskretność, umiejętność pracy w zespole komunikatywność , samokontrola.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:

a) rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy,

b) analiza danych osoby zarejestrowanej zawartych w karcie rejestracyjnej,

c) wydawanie decyzji o statusie i zasiłku dla bezrobotnych,

d) prowadzenie dokumentacji i rejestrów,

e) współpraca z innymi działami w zakresie realizowanych zadań

f) pobieranie i przekazywanie akt z archiwum.

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ,

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

f) kserokopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

g) oświadczenie kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.:

  • o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

i) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np : posiadane kursy i szkolenia, opinie i referencje,

 

Kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie  mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Poza informacjami zawartymi w ogłoszeniu innych informacji się nie udziela.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym  i dopiskiem: „ PUP Szydłowiec – nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. rejestracji”. Dokumenty należy składać w godzinach urzędowania tj. od 7 30 do 15 30 w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu przy  ul. Metalowej 7 pok. 22  lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy. Termin składania dokumentów upływa z dniem  19.09. 2016r.  o godz. 15 30 .

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia  osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

 

5. Inne informacje:

1) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

2) Dokumenty osób, które się nie zakwalifikowały będą odbierane osobiście przez zainteresowanych w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników wyboru a po upływie tego terminu komisyjnie niszczone.

 

„Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu z siedzibą ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec. Przysługuje Pani/Panu prawo do kontroli danych osobowych, prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Dane nie będą udostępniane odbiorcom w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016. poz. 677 )”

 

 

                 Dyrektor

                 Powiatowego Urzędu Pracy

                 w Szydłowcu

                                 Tadeusz Piętowski

Szydłowiec, dn. 08.09.2016r. 

 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: