drukuj

2015-11-19 14:22:05

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG


Zasady postępowania w przypadku rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy na warunkach określonych w § 1 pkt. 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r.

 

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (6 miesięcy -180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę.

Podmiot zamierzający powierzyć taką pracę cudzoziemcowi ma obowiązek zarejestrowania stosownego oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Oświadczenie musi zawierać dane jednoznacznie identyfikujące pracodawcę, jak i cudzoziemca, oraz wyrażać zamiar zatrudnienia w określonym czasie na warunkach określonych w §1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę ( poz. 588 )

Weryfikacja zamiaru powierzenia pracy:

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu rejestruje oświadczenia :

 • pracodawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie krócej niż 6 miesięcy, zatrudniają co najmniej 1 pracownika i nie mogą zaspokoić potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy.
 • osób fizycznych, którzy nie mogą zaspokoić potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy w ilości maksymalnie 4 oświadczeń w okresie 6 miesięcy.

 

Nie rejestruje oświadczeń gdy:

 • działalność gospodarcza jest zawieszona lub okresy zawieszenia działalności znacznie przekraczają okres aktywnej działalności;
 • oświadczenie składa osoba bezrobotna aktualnie zarejestrowana w urzędzie pracy
 • liczba oświadczeń osoby deklarującej zamiar zatrudnienia znacznie przekracza jej realne potrzeby( np. kilkadziesiąt lub kilkaset oświadczeń składanych przez, osobę prowadzącą niewielkie przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne).
 • agencja pracy lub inna osoba składająca pośredniczy pomiędzy cudzoziemcem
  a faktycznym pracodawcą.
 • liczba oświadczeń składana przez agencję pracy tymczasowej nie pokrywa się z jej faktycznymi możliwościami/faktycznym zatrudnieniem ( np. na kilkadziesiąt lub kilkaset oświadczeń składanych przez agencję pracy niezatrudniana jest żadna osoba lub zatrudniana jest niewielka liczba osób.
 • agencja pracy tymczasowej nie wskaże w oświadczeniu danych dotyczących pracodawcy użytkownika do którego maja być delegowani pracownicy.

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 • Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi winno być złożone co najmniej na 7 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca. Jeżeli wskazana data zatrudnienia cudzoziemca jest wcześniejsza od daty złożenia, oświadczenie nie zostanie zarejestrowane.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu rejestruje oświadczenia w terminie 7 dni (roboczych) od daty złożenia.
 • Oświadczenia, które noszą znamiona przerabiania i skreślania nie będą rejestrowane.
  PUP w Szydłowcu nie wylicza wykorzystanych okresów wykonywania pracy przez cudzoziemców.

W celu zarejestrowania oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu, pracodawca winien wypełnione i wydrukowane oświadczenie wraz z pouczeniem złożyć: w sekretariacie Urzedu pokój nr 22 w dniach: poniedziałek - czwartek 8:00 do 14:00.

Podczas rejestracji oświadczenia PUP w Szydłowcu weryfikuje element deklaracji oświadczeniodawcy dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej, albo ich braku. Sprawdzenie powyższych deklaracji ze stanem faktycznym następuje na podstawie okazanych przez podmiot dokumentów, czy też w oparciu o odpowiednie internetowe rejestry:

 • prowadzenie działalności gospodarczej potwierdza za pomocą wyszukiwarek podmiotów zarejestrowanych w KRS, REGON, CEiDG)
 • w przypadku działalności rolniczej może to być zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego producenta rolnego, zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu KRUS lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego.
 • w przypadku oświadczeniodawcy będącego osobą fizyczną, nie prowadzącą żadnej rejestrowanej działalności, weryfikacja następuje poprzez sprawdzenie tożsamości osoby.

W przypadku, gdy pracodawca nie może osobiście złożyć oświadczenia w urzędzie pracy może go reprezentować pełnomocnik posiadający jego pisemne upoważnienie (każdorazowo oryginał upoważnienia, kserokopie nie będą uznawane);

  • pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania podmiotu w odpowiednim dokumencie rejestracyjnym;
  • w przypadku najmniejszych wątpliwości co do wiarygodności przekładanych pełnomocnictw urząd wymaga pełnomocnictw poświadczonych notarialnie.

Rejestracja oświadczenia następuje w programie SyriuszSTD po wygenerowaniu numeru rejestracji. PUP w Szydłowcu potwierdza przyjęcie oświadczenia poprzez odpowiedni wpis na druku w polu „ rejestracja oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy” znajdującego się w dolnej części zalecanego formularza oświadczenia.

 • kopia oświadczenia pozostaje w aktach urzędu, a oryginał oświadczenia otrzymuje podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

 

Procedura rejestracji jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca.

Podpisane i zarejestrowane oświadczenie może być podstawą do ubiegania się przez cudzoziemca o wizę, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r., Nr 264, poz. 1573 z późn. zm.)

Nie jest możliwe zarejestrowanie oświadczenia, w którym wskazano wsteczną datę rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca.

Wykonywanie pracy bez zezwolenia na pracę z uwagi na zarejestrowane oświadczenie jest możliwe wyłącznie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej w formie pisemnej.

W przypadku wystąpienia ryzyka wywołania negatywnych konsekwencji na lokalnym rynku pracy np. poprzez rejestrację oświadczeń, w zawodach w których zarejestrowana jest duża liczba bezrobotnych lub za wynagrodzeniem znacznie poniżej stawek obowiązujących dotychczas na rynku, Urząd będzie mógł odmówić zarejestrowania oświadczenia.
W następstwie pracownik urzędu poinformuje pracodawcę o liczbie kandydatów do pracy
w oparciu o rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy.


W celu zapobiegania nadużywania procedury ułatwionego uzyskania wizy przez cudzoziemców zamierzających wjechać do Polski w celu innym niż deklarowany (podjęcie zatrudnienia u pracodawcy wskazanego w oświadczeniu) lub też przypadku występowania innego rodzaju nadużyć, Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu zastrzega sobie możliwość powiadomienia organów konsularnych i kontrolnych (np. Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, Urzędu Skarbowego, ZUS).

 

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 588) - § 1 pkt 20.
 • ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski ( Dz. U. 2012r. poz.769).

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik POUCZENIE DLA PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIEO ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI.doc 2015-06-16 10:21:48 Gwarek Dominik
załącznik Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.docx 2016-06-16 14:47:39 Gwarek Dominik
załącznik Wniosek o wydanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych....doc 2016-06-17 12:31:04 Gwarek Dominik
 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: